các bạn copy mấy cái dòng chữ ở dưới này vào file config là ok
[System]
PhysicalMemoryByte2=0
PhysicalMemoryByte1=1
Identifier=Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7
MeasuredProcessorSpeed=1701

[General]
ShowCursorLocator=0
ShowGodray=1
EnableTargetedAttackMove=1
HideEyeCandy=0
RelativeTeamColors=1
ShowTurretRangeIndicators=1
SnapCameraOnRespawn=1
UserSetResolution=1
BindSysKeys=0
OSXMouseAcceleration=1
AutoAcquireTarget=1
CfgVersion=7.1.5497
WindowMode=2
BorderlessWindow=0
EnableLightFx=0
Windowed=DEPRECATED
PredictMovement=0
WaitForVerticalSync=0
Colors=32
Height=768
Width=1366
GameMouseSpeed=10
SystemMouseSpeed=10

[Performance]
BudgetOverdrawAverage=10
BudgetSkinnedVertexCount=200000
BudgetSkinnedDrawCallCount=100
BudgetTextureUsage=150000
BudgetVertexCount=500000
BudgetTriangleCount=300000
BudgetDrawCallCount=1000
CharacterInking=0
EnableGrassSwaying=1
GraphicsSlider=0
EnableHUDAnimations=0
EnableFXAA=0
ShadowsEnabled=1
PerPixelPointLighting=1
EnableParticleOptimizations=0
AdvancedShader=0
FrameCapType=5
ShadowQuality=0
EffectsQuality=0
GammaEnabled=1
Full3DModeEnabled=0
EnvironmentQuality=0
CharacterQuality=0
AutoPerformanceSettings=0

[HUD]
DisableMouseCaptureDebugger=0
ShowSpellCosts=0
DisableHudSpellClick=0
SmartCastWithIndicator_CastWhenNewSpellSelected=0
ShowSummonerNamesInScoreboard=0
MirroredScoreboard=0
ShowTeamFramesOnLeft=0
GlobalScale=0.0100
MinimapScale=0.5200
NameTagDisplay=1
ShowChampionIndicator=0
CameraLockMode=1
MiddleClickDragScrollEnabled=0
KeyboardScrollSpeed=0.5000
ShowSummonerNames=1
ScrollSmoothingEnabled=0
MiddleMouseScrollSpeed=0.5000
MapScrollSpeed=0.5000
MinimapMoveSelf=1
FlashScreenWhenDamaged=0
ShowAllChannelChat=1
FlashScreenWhenStunned=1
ShowAttackRadius=1
ItemShopResizeHeight=0
ItemShopResizeWidth=260
ItemShopPrevResizeHeight=768
ItemShopPrevResizeWidth=1366
ItemShopItemDisplayMode=0
ItemShopStartPane=1
NumericCooldownFormat=1
SmartCastOnKeyRelease=0
EnableSnowEffect=DEPRECATED
EnableLineMissileVis=1
FlipMiniMap=0

[FloatingText]
EnemyTrueDamageCritical_Enabled=1
EnemyMagicalDamageCritical_Enabled=1
EnemyPhysicalDamageCritical_Enabled=1
TrueDamageCritical_Enabled=1
MagicalDamageCritical_Enabled=1
PhysicalDamageCritical_Enabled=1
MagicCritical_Enabled=1
Absorbed_Enabled=1
OMW_Enabled=1
Legacy_Enabled=0
Debug_Enabled=1
LegacyCritical_Enabled=1
EnemyCritical_Enabled=1
Critical_Enabled=1

[Sound]
DefaultFXVolume=100
DefaultMusicVolume=100

[Chat]
ChatY=0

dường link tải garena beta

Tag: cách sửa lỗi out of range lol, [vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Về Liên Minh Huyền Thoại Khác: https://liênminh.vn/lien-minh-huyen-thoai

Nguồn: https://liênminh.vn

Đây là thông tin hữu ích mà bạn cần  GAM vs. FL (Bo5) – VCS Mùa Xuân 2020 – Chung Kết

By Lê Hiếu

Tôi, Lê Hiếu - Xuất thân là một người làm Digital có vài năm kinh nghiệm, cùng niềm đam mê với thế giới Game và Esport nói chung. Ở website này, tôi sẽ tổng hợp những góc nhìn, hiểu biết và kiến thức trong những năm lớn lên cùng Game. Hãy cùng tôi xem 247Game sẽ mang cho anh em những điều thú vị nào nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *